Regulamin

SPIS TREŚCI

§1 Definicje

§2 Kontakt ze Sprzedawcą

§3 Wymogi techniczne

§4 Konto

§5 Zakupy w Sklepie

§6 Ochrona własności intelektualnej

§7 Prawo odstąpienia od umowy

§8 Reklamacje

§9 Dane osobowe

§10 Zastrzeżenia

 

§1 DEFINICJE

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Użytkownik może założyć w Sklepie swój indywidulany profil, który następny używany będzie do dokonywania zakupów w Sklepie.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikowi na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny pod adresem centrumupiekszaniatwarzy.pl

Sprzedawca – Kamila Wrzodak-Frydrych, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamila Wrzodak-Frydrych, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5342319575, adres ul. Giełdowa 4c/23, 01-211, Warszawa.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Użytkownika.

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usług np. prowadzenia konta.

Użytkownik – każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Sklepu.

 

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres e-mail: [email protected]
Telefon: 509 116 028
Adres pocztowy: ul. Giełdowa 4c/23, 01-211, Warszawa

 

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§4 KONTO

 1. W celu dokonywania zakupów w sklepie, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracji konta w Sklepie. Założenie i prowadzenie konta jest nieodpłatne.
 2. Przy zakładaniu konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail,
  • telefonu,
  • adresu zamieszkania/do korespondencji.

  Opcjonalnie, Użytkownik może podać również następujące dane:

  • nazwę firmy,
  • NIP
 3. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 5. W celu usunięcia konta należy wysłać email z prośbą o usunięcie konta pod adres podany w §2 Regulaminu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) („Prawo Autorskie”).

 

§5 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Użytkownik, przeglądając strony Sklepu, prezentujące produkty, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi oraz ceną. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.
 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie produkt lub produkty, które zamierza nabyć. Podczas wyboru produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych produktów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym przejściu do koszyka, Użytkownik potwierdza swój wybór i zostaje przekierowany do wyboru płatności. Płatności za wybrane produkty można dokonać są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie:
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • poprzez system płatności elektronicznych PayU.

Po wyborze sposobu płatności za zamawiany produkt, Użytkownik może zostać przekierowany poza Sklep w celu dokonania płatności.

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego produktu (dalej: „Umowa Sprzedaży”).
 3. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.

 

§6 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Sklepu stanowią przedmiot ochrony zgodnie z prawem autorskim.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej ze wzorem, stanowiącym załącznik do Regulaminu, doręczonego Sprzedawcy na adres e-mail lub pocztowy wskazany w §2 Regulaminu.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

§8 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może kierować reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Sprzedawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 

§9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.

 

§10 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(miejscowość, data)

Kamila Wrzodak-Frydrych

Giełdowa 4c/23, 01-211, Warszawa
lub na adres e-mail [email protected]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, (*imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży nazwa produktu zawartej w dniu (*dzień zawarcia umowy).

(*imię i nazwisko Użytkownika)